Vores Aftale

Vores Aftale

VORES AFTALE

 

Hvordan er aftalen blevet til ?

 • Aftalen har været drøftet på Personalemøder i 2004 og 2005. Besluttet igen januar 2013. Tillidsrepræsentanten og musikskolelederen haft samtaler herom, Personalekontoret er blevet konsulteret.

 

INDFLYDELSE OG ANSVAR

 

 • Sker ved dialog på lærermøder og Personalemøder under Sisu
 • Forventningerne til lærernes ansvarsområder fremgår af udarbejdet katalog, hvori indgår:
 • Ansættelseskontrakt
 • Kutymer
 • Virksomhedsplanen
 • Retningslinier for musikskolens lærere

 

DIALOG OG ÅBENHED

 

Information:

 • Middelfart Musikskoles Mandags Mail, ugemeddelelse rundsendes pr. mail  til medarbejderne.
 • Kommunikation med medarbejdere sker løbende via mails, samt på aftalte møder.
 • Musikskolens Hjemmeside opdateres løbende om arrangementer m.v.

 Ris og Ros/ Feed Back på opgaveløsninger

 

 • Gennem den daglige kontakt er det kutyme at evaluere arrangementer og andre begivenheder. Ved det årlige Planlægningsmøde evalueres sæsonens forløb samlet.

 

UDVIKLING OG FORNYELSE

 

 • Gennem kurser, møder/fællesmøder og ansvar for gennemførelse af arrangementer sikres udviklingen af personalet.
 • Der afholdes MUS - samtaler på musikskolelederens kontor i april/maj måned. Samtalens varighed er ca. 45 - 60 minutter og kan indeholde samtale om Ny Løn.
 • Det kan aftales at afholde 'Gruppeudviklingssamtaler'.
 • Pædagogiske dage kan indgå i årsplanen efter behov.

  

GLÆDE OG SUNDHED

 

Arbejdsglæde skabes bl.a. ved at:

 • tilrettelægge undervisningen således, at lærerne har mulighed for kollegialt samvær, fx. ved fællespauser, hvor dette er muligt..
 • gode lokaleforhold
 • man hjælper og støtter hinanden med råd og dåd

 

Sygdomspolitik

 • Er en medarbejder syg i en længere periode, vil han/hun blive kontaktet af en kollega eller lederen, som er opmærksom på behovet.

 

Arbejdsmiljøpolitik

 • Der er blandt medarbejderne en årvågenhed over for støjgener. Høreværn gives der støtte til.
 • Medarbejderne evaluerer løbende lokaleforholdene på skolerne, herunder grænser for snavs i lokalerne efter skoletid

 

Alkoholpolitik

 • Der må ikke nydes alkohol i arbejdstiden. Dog kan musikskolens leder dispensere fra dette ved særlige lejligheder.
 • Det accepteres ikke, at medarbejdere under udførelse af deres arbejde er påvirkede af alkohol, uanset om dette er indtaget uden for arbejdstiden.
 • På vores arbejdsplads, skal åbenhed erstatte fortielse/misforstået loyalitet. Det understreges, at alkoholproblemer ikke er en privat sag; derfor er det alles ansvar at tage alkoholproblemer op, og enhver henvendelse vil blive behandlet strengt fortroligt.
 • En medarbejder skal, når misbrug konstateres, tilbydes sagkyndig bistand f.eks. formidlet ved Middelfart Alkocenter.
 • Misbrug af medicin og rusmidler behandles efter samme retningslinier som alkoholmisbrug.

 

Rygepolitik

 • Musikskolen følger skolernes rygepolitik.

 

Velfærdsgoder

 • Med en sæsonlængde på 36 uger kan musikskolelederen i særlige tilfælde tillade afholdelse af ferie uden for ferieperioden mod efterlæsning efter sæsonen.
 • Frihed med løn kan gives ved:

Frihed med løn ydes

 • Ved egen 50 års og 60 års fødselsdag. 1 dag ( selve dagen ).
 • Ved eget 25 års jubilæum. 1 dag ( selve dagen )
 • Ved eget bryllup eller sølvbryllup. 1 dag ( selve dagen )
 • Ved begivenheder inden for den nærmeste familie: Bryllup, sølvbryllup, guldbryllup o.s.v. 1 dag ( selve dagen ). Ved nærmeste familie forstås børn, forældre, svigerforældre, bedsteforældre og søskende.
 • I særlige tilfælde af alvorlig sygdom hos ovenstående personkreds kan tjenestefrihed meddeles.
 • I tilfælde af nær slægtnings dødsfald ydes 2 dages frihed i tilknytning hertil. ( Ægtefælle, børn, svigerbørn, forældre, svigerforældre, bedsteforældre og søskende.
 • Ved deltagelse i retsmøder og ved vidneindkaldelse.

 

 

 

Aftalen er indgået den: 1. december 2005

 

Aftalen evalueres den: Foråret 2008

 

Aftalen er indgået: 25. januar 2013.