Støtteforening

Middelfart Musikskoles Støtteforening

Vi er en gruppe af forældre, der hjælper musikskolen ved arrangementer og ved indkøb af musikinstrumenter. Har du lyst til at være med i foreningen eller ønsker du bare at støtte, så tilmeld dig Støtteforeningen. Det koster kun 100 kr. for et helt år. Kryds af på tilmeldingen - så trækker vi 100 kr. ekstra på 2. ratebetaling (oktober måned).

 

Støtteforeningens formål:

  • at støtte Middelfart Musikskoles elevaktiviteter økonomisk og praktisk
  • at støtte ved indkøb af instrumenter, teknisk udstyr m.m.
  • at støtte udbredelsen af kendskabet til Musikskolens virke.

 

Kontakt os og bliv nyt medlem! Så modtager du et indbetalingskort. Send en mail til musikskolen: 

musikskolen@middelfart.dk   -  skriv ønsker medlemsskab af støtteforeningen,  så pålægges dit kontingent 100,-kr.ekstra .

 

 

 

Årsberetning Middelfart Musikskoles Støtteforening

Generalforsamling onsdag d. den 7/10 2020.

 

Af formand Søren Mikkelsen,

I år har vi mistet 10 medlemmer i støtteforeningen. Og er nu ca. 140 medlemmer, og det passer meget godt overens med det fald musikskolen også har oplevet grundet faldene børnetal.

Der er fantastisk opbakning til os i støtteforeningen, og det sætter vi stor pris på

 

Vores arbejde i støtteforeningen består i øjeblikket af tre enkle - men lige vigtige dele:

At sørge for en indtjening til støtteforeningen

At servere lidt for eleverne, når de møder op mange dage ad gangen som til musical.

At bruge de indtjente penge til glæde for flest mulige.

Et nyt ben vi arbejder på er fundraising til økonomisk og socialt udsatte børn, så de også kan få en mulighed for at opleve    musikken. 

Hvordan tjener støtteforeningen penge? 

 

Medlemskab af støtteforeningen. Et medlemskab koster stadig kun 100 kroner om året. Og bliver opkrævet via kontingentet    til musikskolen.

Entré ved nogle af musikskolens arrangementer

Salg af kaffe og kage ved musikskolens aktiviteter.

  Dette er dog blevet svært da Covid-19 har medvirket til aflysninger af projektuge samt talentkoncert og   sommerkoncert

 

Og hvad leverer støtteforeningen så til gengæld?

Vi har i 2019-20 afholdt:

Nytårskoncerten på Middelfart Gymnasium. Gratis entré, "champagne", snacks og pynt på bordene.

Musical-brunch i Østergades forsamlingshus. Gratis brunch til alle medvirkende elever i musicalen og deres forældre.

Kordag med entre for forældre.

Musical på Strib Skole. Servering af mad og drikke på alle øvedage og aftensmad mellem de to forestillinger lørdag. Salg af    kaffeog kage i pauserne under forestillingerne. Tusind tak til alle jer forældre for den store hjælp til støtteforeningen - I gør    en forskel! Der er igen i år stor hjælp af hente fra forældre.

Julekoncerter i Middelfart og Husby kirke med entre for forældre.

  Det var meningen at en busfuld ca. 60 unge mennesker skulle i Tivoli til musikskoledag, Men det blev desværre   aflyst


Musikken er for mange børn et vigtigt omdrejningspunkt i fritiden. I musikskolen er der fællesskab og samhørighed på alle tangenter!
Fra støtteforeningen skal her lyde en stor tak til alle musikskolens ansatte for de oplevelser, I giver vores børn. Vi elsker også Covid-19 sikker musikken!

Til sidst vil jeg takke de andre medlemmer i Støtteforeningens bestyrelse for et godt sammenarbejde, og et håb om at vi i det kommende år kan være med til at gøre elevernes hverdag i musikskolen endnu bedre, hvis vi får lov.

 

 

VI STØTTER MUSIK!!!!!


 

 

 

Referat fra Generalforsamling i Middelfart Musikskoles Støtteforening onsdag d. 7/10 2020

Til stede: Søren, Kate, Lene, Susanne, Laila, Jonas (referent)

 

1: Valg af dirigent og referent

Velkomst ved formand Søren Mikkelsen. Afbud fra Heidi og Morten, Jonas godkendes som dirigent og referent.

 

2: Årsberetning ved formand Søren Mikkelsen

 

3: Regnskabsaflæggelse ved kasser Susanne Lund

Der skal kigges på hvor der kan der sættes ind for at tjene penge til foreningen. Dette år har der kun været afholdt Nytårskoncerten som er ren udgift.
Indtægter ved arrangementer er faldet de sidste år. Det svarer godt overens med faldende medlemmer i Støtteforeningen og faldende elevtal.
Overskud i 19/20 grundet næsten ingen arrangementer det forløbne år og ingen investeringer.
Der figurerer udlæg som overlapper regnskabsår. Der skal arbejdes på at kvitteringer/udlæg afleveres indenfor en måned så det figurerer rigtigt i regnskabet.
Regnskabet er godkendt

 

4: Indkommende forslag herunder fastsættelse af kontingent

Der er ingen indkomne forslag. Kontingentet uforandret, 100 kr. Om året.

Forslag sendes til formand smi@tooltrade.dk senest en uge før generalforsamling

 

5: Valg af formand Søren Mikkelsen - Er ikke på valg


6: Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Ikke På valg:

Kirsten Svenning

Susanne Lund

 

På Valg:

Laila Twisttmann Bay ønsker genvalg

Genvalgt

Heidi Dorow ønsker genvalg

Genvalgt

Lene Bang ønsker genvalg

Genvalgt

 

7: Valg af revisor Kate Nielsen

Genvalgt

 

8. Eventuelt

 

Søren fortæller om planerne mht. fundraising til projektet om musik for udsatte børn. Der er en god sparring mellem Musikskolen og Støtteforeningen omkring projektet. Der arbejdes videre på projektbeskrivelse.

 

 

 

Støtteforening bestyrelse 
Formand Søren Mikkelsen Slåenkvisten 8, 5500 Middelfart smi@tooltrade.dk

Kasserer Susanne Lund Brovejen 294, 5500 Middelfart shedebo@hotmail.com

Sekretær Morten Andersen Leder, musikskolen Morten.andersen@middelfart.dk
TLF. 88885687


Medlem Kirsten Svenningsen Brenderupvej 31, 5464 Brenderup kirsten@brenderuphojskole.dk

Medlem Heidi Dorow Anholtvej 13, 5500 Middelfart heidi@dorow.dk

Medlem Lene Bang Balslevvej 33, 5592 Ejby lenebang@sport.dk

Medlem Laila Twisttmann Bay Nygade 29, 5592 Ejby laila.t.bay@rsyd.dk