Indmeldelses- og udmeldelsesbetingelser

Indmeldelses- og udmeldelsesbtingelser

Tilmelding foregår ved at trykke på "Tilmeld" på hjemmesidens øverste højre hjørne. Man vil modtage en mail om at man er registreret. Midt i juni modtager man mail, om man er optaget eller er sat på venteliste i Musikskolen.

 

Prøvetid (instrumentalskolen) 1. års elever

For nye elever er tilmeldingen bindende indtil 1. december. Senest 14 dage før prøvetidens udløb kan eleven udmelde sig. Der betales for prøvetiden. Er prøvetiden udløbet, betragtes tilmeldingen som bindende for resten af skoleåret. Elever, der fortsætter sit fag i en ny sæson, har ingen prøvetid. Elever, der begynder midt i sæsonen, har ligeledes 3 måneders prøvetid. Udmeldelse skal være skriftlig gerne pr. mail til Musikskolens kontor. Udmeldelse efter prøvetidens udløb accepteres normalt kun i tilfælde af sygdom eller fraflytning.

  

Udmeldelse, instrumentalskolen fra 2. år.

Udmeldelse skal være skriftlig, gerne pr. mail og sendes til Musikskolens kontor. Udmeldelse  accepteres kun i tilfælde af sygdom eller fraflytning.

 

Betalingsvedtægt Middelfart Musikskole - Tryk her. 

 

Længerevarende sygdom (eleven) 

Hvis en instrumentalskoleelev i en sammenhængende periode på mere end en måned forsømmer p.g.a. sygdom, kan man efter ansøgning til Musikskolen fritages for betaling i sygdomsperioden.

 

Aflysninger (instrumentalskolen)

I tilfælde af lærerens fravær søges undervisningen overtaget af vikar, eller de forsømte timer læses senere. Hvis en elev udebliver fra en time, erstattes denne ikke. Musikskolen kan 2 gange i sæsonen aflyse undervisning uden at tilbagebetale kontingent -  aflysninger i forbindelse med vejrlig (force majeur) refunderes kontingent ikke. Ikke læste timer derudover vil blive tilbagebetalt. Hvis en elev i længere tid må forsømme undervisningen på grund af sygdom, bortfalder betalingen for det pågældende tidsrum (1 måned og derudover) efter ansøgning til musikskolens leder.

Ved aflysninger ud over 2 gange i en sæson, vil der blive efterlæst timer eller tilbagebetaling af kontingent - juni måned via Nem-konto.

 

Musikskolen kan omlægge den skemalagte undervisning til anden aktivitet så som  workshops, koncerter, juleuge og projektuge. Der gives besked til eleverne om evt. omlægninger pr. sms/mail

 

Venteliste

Der kan være venteliste i enkelte fag i instrumentalskolen,  hvis søgningen er meget stor. Derfor kan alle tilmeldte ikke forvente at blive optaget.

 

 

Optagelse i Middelfart Musikskole

 

Se under optagelsesprocedure

 

 

 

Opbevaring og visning af billeder og videooptagelser af elever

 

I forbindelse med tilmeldingen til Musikskolen gav I aktivt tilsagn om, at vi må tage billeder og bruge billeder & video på hjemmeside, sociale medier m.m.  I kan trække samtykket tilbage. Det kan I gøre ved at henvende jer til Musikskolen og bede om at få samtykket trukket tilbage. Det kan gøres både mundtligt og skriftligt. At samtykket trækkes tilbage berører ikke lovligheden af den behandling af oplysninger, der er foretaget indtil tilbagetrækningen af samtykket.

 

 

Oplysninger om behandling af dine oplysninger

 

Lovgrundlag for behandlingen

Billeder og video er personoplysninger, som behandles efter databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lovgivning på området.

 

Hjemlen for at behandle personoplysningerne er samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 

Ansvarlig

Oplysningerne indsamles af Middelfart Kommune, som er dataansvarlig. Middelfart Kommune er derfor ansvarlig for indsamling, opbevaring og beskyttelse af oplysningerne. Middelfart Kommune har følgende kontaktoplysninger:

 

 

Middelfart Kommune

 

Nytorv 9

 

5500 Middelfart

 

CVR-nr.: 29189684

 

Telefon: 8888 5500 (hovednummer)

 

Mail:  middelfart@middelfart.dk

 

 

Middelfart Kommunes databeskyttelsesrådgiver har følgende kontaktoplysninger:  DPO@middelfart.dk

 

 

Formålet med behandlingen

Oplysningerne indsamles alene til det formål, der oplyses i samtykket. Oplysningerne anvendes ikke til andet end det formål, der er oplyst.

 

Behandlingens varighed

Oplysningerne vil blive slettet, så snart der ikke længere er et behov for dem. 


Dine rettigheder

Du kan til enhver tid benytte dig af de rettigheder, der følger af databeskyttelsesforordningen, herunder bl.a. ret til indsigt. Rettighederne udøves ved at kontakte Middelfart Kommune eller databeskyttelsesrådgiveren.

 

Har du skiftet mening?

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at henvende dig til Skrillingeskolen og bede om at få dit samtykke trukket tilbage. Det kan gøres både skriftligt og mundtligt.

 

At samtykket trækkes tilbage berører ikke lovligheden af den behandling af oplysninger, der er foretaget, indtil tilbagetrækningen af samtykket.

 

Vil du klage?

Eventuelle klager kan indsendes til Datatilsynet. Du kan finde mere information på Datatilsynets hjemmeside på  www.datatilsynet.dk