Formål & personalepolitik

Musikskolens formål & Personalepolitik

Musikskolen har til formål 

- gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.

 

- at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent.

 

- gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personligheds-udvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.

 

- at virke til fremme af de lokale musikmiljøer.

 

   

Middelfart Musikskoles PERSONALEPOLITIK 2010 - Her hos os.

 

Middelfart kommunes værdier: Professionalisme og udvikling - Samarbejde og tværfaglighed - Arbejdsglæde og sundhed - Selvorganisering og ejerskab udmøntes i flg. 5 principper:

 

1. princip: At skabe balance

                 mellem arbejdet og livet.                                                                                    

Det er væsentligt, at alle medarbejdere og ledere tager optimalt hensyn til kollegaens livssituation. I Musikskolen vil det være en selvfølge at italesætte de problemer, man har med at få sit liv til at gå op. Vi arbejder i fællesskab på at forstå de fælles værdier, og at gøre værdierne til medarbejdernes og musikskolens værdier, uden at man hver især går på kompromis med sine egne værdier. 

 

2. princip: Musikskolen vil arbejde

                 for at have en positiv fejlkultur.    

 

 

Vi vil give den enkelte medarbejder en fejlmargin. Ledelsen må tage skylden opadtil og udadtil i organisationen, fordi fejlkulturen og angsten for at lave fejl ødelægger det selvstændige tiltag fra medarbejderne. Angsten for at mislykkes - skaber ikke innovation og udvikling.

 

3. princip: I Musikskolen prioriterer vi,

                 at alle bliver hørt og lyttet til.                                                     

Når man skiftevis taler og lytter - så samtaler man. Medarbejderne gives mulighed for at tale/samtale i en form, der skaber oprigtighed og ærlighed. Der skal herske en harmoni mellem det at tale, og det at lytte ud fra de grundlæggende værdier i organisationen.  

 

4. princip: At man i Middelfart Musikskole bekymrer sig

                ligeså meget om andres arbejdsbetingelser som sine egne.                            

Det handler om at vælge basal anstændighed og omsorgsfuldhed i forhold til sin kollega ud fra princippet: At yde efter evne og modtage efter behov.

 

5. princip: At man forholder sig som

                 mennesker til hinanden.         

Reducere afstanden i forholdet til medarbejdere, elever og forældre - bl.a. igennem en aktiv brugerflade på hjemmesiden. I stedet søger man at udvikle forhold til brugerne gennem dialog, hvor der tages hensyn til deres  behov og ønsker - "brugerbaseret innovation". Bl.a. ved at involvere eleverne i planlægningsarbejdet. Eleverne/brugerne tilskyndes ikke til at innovere for Musikskolens skyld, men for deres egen skyld. 

 

Kommunens overordnede politikker, retningslinjer og procedurer, indgår i Musikskolens personalepolitik.

 

Der henvises i øvrigt til Retningslinjer for lærere i Middelfart Musikskole.

   

Aftalen er indgået december 2009

 

Betalingsvedtægt Middelfart Musikskole - Tryk her.