Generalforsamling i Støtteforening & valg til Musikskolens bestyrelse

d. Monday, October 07, 2013

 

Valg af forædrerepræsentatnter til Musikskolens bestyrelse samt

Middelfart Musikskoles Støtteforening: Ordinær generalforsamling

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Middelfart Musikskoles Støtteforening

 

Onsdag den 6. november 2013 kl. 19.30

i Harmonien på Den Rytmiske Højskole i Båring.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

  • 1) Valg af dirigent
  • 2) Aflæggelse af årsberetning
  • 3) Fremlæggelse af regnskab
  • 4) Behandling af indkomne forslag
  • 5) Fastsættelse af kontingent
  • 6) Valg efter § 7
  • 7) Eventuelt

Forslag, som ønskes drøftet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På valg er:

Susanne Simonsen (modtager ikke genvalg)

Mette Buch (modtager genvalg)

Rikke Drechsler (modtager genvalg)

 

Valg af forældrerepræsentanter til Middelfart Musikskoles bestyrelse.

På valg er: 

Lars Bo Smith (ønsker ikke genvalg)

Vakant ønskes besat

 

VEL MØDT!

 

Med venlig hilsen

Middelfart Musikskoles Støtteforening

         


« tilbage